• กลับสู่หน้าแรก   
  • คู่มือใช้งานระบบสำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
 
 
ชื่อล็อกอิน

รหัสล็อกอิน            เข้าสู่ระบบ

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

     
  แจ้งครู อาจารย์เจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการนำเอาระบบบริหารอาชีวศึกษาเข้ามาใช้งานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบงาน ดังนั้นทางงานสารบรรณจะทำการปรับเปลี่ยนใช้ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป  

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
175 ที่ ศธ 0607/098 2010-07-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ(ต่อ) สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผอ.
174 ที่ ศธ 0607/098 2010-07-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบเงินอุดหนุน งวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีส่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนอาชีวศึกษ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผอ.
173 2010-07-10 หนังสือราชการภายนอก ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดี ประจำปี 2553 สอศ. ผอ.
172 ที่ สอ.นฐ 287/2553 2010-07-10 หนังสือราชการภายนอก ทุนการศึกษาของสหกรณ์ ประจำปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ผอ.
171 ที่ ศธ0608/4990 2010-07-10 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผอ.
89 28-06-53 2010-06-29 ประกาศ ประกาศ วช.นฐ. ลงวันที่ 28 มิถุนายน 53 งานบุคลากร ผอ.
7 001 2010-06-18 บันทึกข้อความ ทดสอบโปรแกรม ด่วนที่สุด อ.สุพรรณ ทุกคนที่เข้าอบรม
2 นฐ 0031/776 2010-06-17 หนังสือราชการภายนอก โครงการส่งเสริม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2553 สำนักวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม ฝพ / กิจการ ครูลัดดา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ::
จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ