• กลับสู่หน้าแรก   
  • คู่มือใช้งานระบบสำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
 
 
ชื่อล็อกอิน

รหัสล็อกอิน            เข้าสู่ระบบ

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

     
  แจ้งครู อาจารย์เจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการนำเอาระบบบริหารอาชีวศึกษาเข้ามาใช้งานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบงาน ดังนั้นทางงานสารบรรณจะทำการปรับเปลี่ยนใช้ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป  

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28850 2 2018-08-19 หนังสือราชการภายนอก การประเมินสภาพจริง วช นครปฐม(ใหม่) วิทยากร ครู
28849 001 2018-08-19 หนังสือราชการภายนอก ใบกิจกรรมการประเมิน วช นครปฐม วิทยากร ครู
15609 ศธ 0574-ว 1928 2014-11-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีปทุุมวัน ผอ.
6652 ที่ นฐ0031.1062 2012-08-31 หนังสือราชการภายนอก เรื่อง เผยแพร่เอกสารภูมิปัญญาชาวลำพญา จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
6341 2012-08-08 บันทึกข้อความ ยืนยันนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๕.
5551 9052012-22-3903410 2012-05-31 หนังสือราชการภายนอก 9052012-22-3903410 ค่าบริการโทรสัพท์ 082-6223366 22-4-21-5-2012 ด่วนมาก ture move ผอ.
5211 ที่ ศธ 0513.21101.ว2 2012-05-01 หนังสือราชการภายนอก เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
4857 กจ.1-651 2012-03-19 หนังสือราชการภายนอก กจ.1-651 การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารฯ ด่วน สน.อำนวยการ ผอ.
3802 - 2011-12-07 หนังสือราชการภายนอก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง ยาม งานบุคลากร
3752 - 2011-11-28 หนังสือราชการภายนอก ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม <br>เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ด่วนที่สุด งานบุคลากร
3384 LT0601-6188 2011-09-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ด่วนที่สุด สำนักอำนวยการฯ
2617 ศธ 0606-3844 2011-06-17 หนังสือราชการภายนอก โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักสึกษาที่ยากจน ประจำปี งปม. 2554 ด่วน สอศ. ผอ.
2345 ฝว.010/2554 2011-05-20 หนังสือราชการภายใน ตัวอย่างแผนการสอน ด่วน ฝว. ครูผู้สอนทุกท่าน
2302 2011-05-10 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก งานบุคลากร ผอ.
2301 2011-05-10 ประกาศ ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน ด่วนมาก งานบุคลากร ผอ.
2196 - 2011-04-25 ประกาศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งครูจ้างสอน บุคลากร
2070 11 2011-04-04 หนังสือราชการภายนอก 1111 11111
2043 2011-03-30 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครครู, ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
726 ฝว. 175/2553 2010-09-16 หนังสือราชการภายนอก ฝว. 175/2553 อ.มลิวัลย์ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม ฝว. อ.มลิวัลย์ ผอ.
268 2010-07-21 ประกาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ บุคลากร วช.นฐ. ผอ.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ::
จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ